2017-02-21

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności i kompetencje
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "RADIO KATOWICE" - Spółka Akcyjna może zgodnie ze swoim statutem używać skrótu firmy: "Radio Katowice" S.A.
Siedzibą Spółki jest miasto Katowice, założycielem spółki jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Spółka działa wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa.
Przedmiotem działania spółki jest:
 
Tworzenie i rozpowszechnianie regionalnych programów radiowych uwzględniających zadania i powinności określone ustawą o radiofonii i telewizji, w tym zwłaszcza:
 
a) dostarczanie informacji,
 
b) udostępniania dóbr kultury i sztuki, 
 
c) ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku kultury, 
 
d) dostarczanie rozrywki, 
 
e) popieranie krajowej twórczości radiowej:
współdziałanie z radiofonią krajową i zagraniczną zwłaszcza w zakresie udostępniania informacji o wydarzeniach i zjawiskach występujących na terenie działania spółki oraz informowania słuchaczy programów regionalnych o wydarzeniach i zjawiskach w kraju i na świecie,
świadczenie usług w dziedzinie rozpowszechniania programów radiofonii publicznej za pomocą urządzeń do tego służących,
podejmowanie wspólnej produkcji i rozpowszechniania audycji oraz ich wymiany z innymi nadawcami radiofonii publicznej,
budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych oraz współdziałania radiofonią krajową w tych sprawach,
prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych,
prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksport i import,
produkcja, emisja i pośrednictwo w zakresie działalności reklamowej,
popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej,
tworzenie i rozpowszechnianie programów dla odbiorców za granicą w języku polskim oraz innych językach.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się