2017-02-21

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności i kompetencje
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "RADIO KATOWICE" - Spółka Akcyjna może zgodnie ze swoim statutem używać skrótu firmy: "Radio Katowice" S.A.
Siedzibą Spółki jest miasto Katowice, założycielem spółki jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Spółka działa wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa.
Przedmiotem działania spółki jest:
 
Tworzenie i rozpowszechnianie regionalnych programów radiowych uwzględniających zadania i powinności określone ustawą o radiofonii i telewizji, w tym zwłaszcza:
 
a) dostarczanie informacji,
 
b) udostępniania dóbr kultury i sztuki, 
 
c) ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku kultury, 
 
d) dostarczanie rozrywki, 
 
e) popieranie krajowej twórczości radiowej:
współdziałanie z radiofonią krajową i zagraniczną zwłaszcza w zakresie udostępniania informacji o wydarzeniach i zjawiskach występujących na terenie działania spółki oraz informowania słuchaczy programów regionalnych o wydarzeniach i zjawiskach w kraju i na świecie,
świadczenie usług w dziedzinie rozpowszechniania programów radiofonii publicznej za pomocą urządzeń do tego służących,
podejmowanie wspólnej produkcji i rozpowszechniania audycji oraz ich wymiany z innymi nadawcami radiofonii publicznej,
budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych oraz współdziałania radiofonią krajową w tych sprawach,
prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych,
prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksport i import,
produkcja, emisja i pośrednictwo w zakresie działalności reklamowej,
popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej,
tworzenie i rozpowszechnianie programów dla odbiorców za granicą w języku polskim oraz innych językach.