2017-02-21

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w okresie sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek reprezentanta Skarbu Państwa w spółce. 
Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku wyników za rok obrotowy
Powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat
Udzielenie pokwitowania władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków
Zmiana Statutu Spółki, w uzgodnieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji
Podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.